2019-10 Budget 2020

2019-09 Interpellation Byutveckling i Djura

2019-09 Motion om arvoden

2019-06 Motion Skolsamverkan


2018-11 Motion om insyn


2017-06 Motion om allmän Toalett i Tällberg


2014-02-09 Interpellation angående hemtjänstens hus i Leksand

2014-02-06 Motion angående Sjugare Skola

2014-02-06 Interpellation ang förskolan


2013-03-17 Interpellation om ordförandebeslut

2013-03-28 Interpellation om förfarandet vid nedläggning
av kommunal verksamhet

2013-06-10 Motion om ersättningar till ledamöter


2012-11-26 Motion om skolskjutsar

2012 - 02 Interpellation om Kajenprojektet


2011 - 10 Motion om framtidsvision för Leksand

2011 - 05 Motion om årliga betygskonferenser